Vad?

Barn är en målgrupp som vi tjänstepersoner sällan möter i dialog kring fysisk planering. Därför har avdelningen för Hållbar stadsplanering på stadsbyggnadsförvaltningen arbetat med testa och utveckla en modell för att fånga barns perspektiv. Genom att gå planpromenader tillsammans med cirka 300 barn i åtta tätorter på landsbygden, Ödåkra, Rydebäck, Påarp, Mörarp, Kattarp/Hasslarp, Vallåkra, Bårslöv och Hittarp/Laröd har vi lyft fram barnets perspektiv i förslaget till översiktsplanen ÖP2021.

Varför?

Projektet går i linje med såväl Barnkonventionen (artiklarna 3 och 12) som Läroplanen LGR 11 kring elevers inflytande, demokrati, utbyte om samhällsfrågor etc. Det stämmer även med den politiska beredningens medskick att barn och ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp under processen med översiktsplanen, ÖP2021.

– I ur och skur var vi på plats ute i tätorterna för att tillsammans med barn upptäcka och analysera områden där vi föreslår en framtida förändring i översiktsplanen. Det gav oss barnets perspektiv på platsen här och nu. Barnen har därmed fått jobba på riktigt med verkliga områden där det troligtvis kommer att ske förändring i framtiden berättar Ami Cvitan Trellman, projektledare för dialog i översiktsplanen ÖP2021. Ami berättar vidare att: ”Det har varit viktigt att för första gången kunna integrera barnens medskick direkt i översiktsplanens kartor och texter där det ska leva vidare som ett kunskapsunderlag inför kommande planering.”

Det projektgruppen har gjort är att utveckla och testa både nya och tidigare beprövade metoder för att prata med barn om hållbar utveckling och fysisk planering, exempelvis sinnesövningar, platsanalys, perspektivövningar, planpromenad med mera.

Hur?

Konkret gick det till så att vi besökte klasserna under en förmiddag. För att alla skulle få komma till tals så vi varvade övningar ute och inne, enskilt och i grupp. Vissa övningar var platsspecifika för ett utbyggnadsområde, medan andra var mer generella för orten. I övningarna fick barnen också växla perspektiv och resonera kring vad som behövs för att barn, växter och djur ska trivas på platsen och för att den ska vara hållbar i framtiden.

Det här arbetssättet har gett ett intressant och omfattande medskick utifrån barnets perspektiv på sin ort. Tillsammans med andra underlag i kommande planering ger det oss kunskap om barnets syn på sin ort samt de frågor som barnet tycker är viktiga att beakta. Vi har utvärderat dialogen och dragit lärdomar så att vi kan använda oss av upplägg och metoder även i andra processer med barn kring fysisk planering, naturreservat med mera. Nu har vi fokus på att diskutera och sprida erfarenheter om metoden och barnens kunskap till kolleger inom förvaltningen samt i olika nätverk som vi medverkar i.

Under H22 city expo kommer lärdomar från piloten att spridas bland annat på konferensen Ute är inne och i form av två H22 talks på samma tema.

 

Effektmål

Öka barns möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor kring fysisk planering.

Kontakt

Namn: Ami Cvitan Trellman, projektledare för dialog i översiktsplanen 2021
E-post: Ann-Marie.CvitanTrellman@helsingborg.se

Namn: Caroline Sjunner
E-post: caroline.sjunner@helsingborg.se

Namn: Jessica Svensson
E-post: Jessica.Svensson3@helsingborg.se

Namn: Annika Jonasson
E-post: Annika.Jonasson@helsingborg.se