Hälsa

Familjeskärmen

Avbruten

Familjeskärmen

Vad?

Familjeskärmen är en idé baserad på flera behov inom vården. Behoven går ut på att stödja våra kunder i hemmet, dels i situationer som ensamhet och saknad, dels för minnet samt dels för att komma i gång när modet eller humöret sviker.

Familjeskärmen är en app som används på en surfplatta eller TV-skärm hos den äldre. På skärmen finns bilder på familjemedlemmar och närstående. När du klickar på bilderna startar video- eller rösthälsningar som är inlästa av den person som finns på bilden.

Familjeskärmen är ett nytt arbetsredskap i omvårdnadsarbetet som kan underlätta för personalen och bidra till ökad trygghet för hyresgästen och dess anhöriga. 

Våra medarbetare kan använda Familjeskärmen för att lugna kunden i en jobbig situation på ett anpassat sätt, till exempel genom att en familjemedlem i en video på skärmen berättar för kunden att det är dags att ta medicin.

Varför?

  • Socialstyrelsen (2020) har i en lägesrapport om vård och omsorg om äldre nämnt att det finns fler personer som bor på äldreboende än personer som bor hemma som upplever ensamhet.
  • Personalen har inte alltid möjligheten att ta stöd av familjemedlemmar i vården av den äldre.
  • Ofrivillig ensamhet bland de äldre var påtaglig under pandemin särskilt när Folkhälsomyndigheten fattade beslut om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av Covid-19.

Att veta att en familjemedlem eller släkting har ett bra liv ger en trygghetskänsla hos en anhörig eller närstående. Med Familjeskärmen kan den äldre familjemedlemmen uppleva att familjen alltid är nära och tillgänglig.

Familjeskärmen ger ökad livskvalitet hos den äldre genom att bryta känslan av ensamhet. Den bidrar också till ett positiv inverkan på den äldres minne, ökad glädje och minskad oro. Med hälsningarna på Familjeskärmen från anhöriga och närstående får äldre och närstående en ökad delaktighet i varandras liv.

För medarbetare inom vården är Familjeskärmen ett nytt arbetsredskap i omvårdnadsarbetet. Skärmen ger stöd i situationer som är utmanande för personalen och jobbiga för den äldre. Med Familjeskärmens hälsningar kan medarbetarna få stöd i sitt proaktiva arbete. Medarbetarnas känsla av otillräcklighet och stress minskar.

Hur?

Hälsningarna i Familjeskärmen är anpassade efter olika årstider och firande, exempelvis födelsedagar eller jul. Hälsningarna kan också vara anpassade till olika situationer, till exempel om en daglig medicin. Den äldre eller medarbetaren kan trycka på skärmen för att välja ett meddelande som passar för stunden.

En anhörig eller närstående kan spela in sina hälsningar till Familjeskärmen på till exempel en Smartphone eller annan applikation med säker inloggning. Hälsningarna landar i en databas som är kopplad till Familjeskärmen hos familjemedlemmen/släktingen som ska ta emot dem.

Familjeskärmen ska testas under våren 2023 på två av stadens vårdboenden.

Publicerad: 11 januari, 2022
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Att minska oro hos våra kunder samt öka personalens känsla av tillräcklighet

Kontakt

Namn: Sanna Melling
E-post: sanna.melling@helsingborg.se