Hälsa

Ett datadrivet förhållningssätt för färre kränkningar i skolan

Avbruten

Ett datadrivet förhållningssätt för färre kränkningar i skolan

Vad?

Med hjälp av ett nytt arbetssätt, nya processer och ett nytt systemstöd går vi från ett analogt till ett digitalt och datadrivet förhållningssätt i arbetet för att minska antalet kränkningar i skolan.

Varför?

Att dokumentera och följa upp anmälda kränkningsärenden är grundläggande för att kunna arbeta systematiskt för att förhindra uppkomsten av nya kränkningar. Dokumentationsprocesserna är dock tidsödande för skolpersonalen och svårhanterade utifrån ett analysperspektiv. Nu vill vi hitta processer, arbetssätt och ett digitalt system som dels underlättar administrationen och dels möjliggör för mer analys kring vilka faktorer och omständigheter som driver antalet ärenden.

Hur?

Vi letar nu efter möjliga sätt att utveckla en process för dokumentation och insamling av data som kan möjliggöra smidigare analys. Ett par skolor kommer agera pilotskolor och parallellt med testet av den tekniska lösningen kommer också test och erfarenhetsbyten mellan skolorna göras för att vi ska kunna identifiera hur arbetssätt och processer behöver se ut.

Status: Avbruten

Initiativet började som en innovationspilot och det har sedan visat sig att det funnits ett system på marknaden som möter behovet. Beslut om uppskalning har därför inte tagits, istället har det fattats beslut om implementering av nytt system. Systemet är nu implementerat och arbetet rullar på.

Publicerad: 9 mars, 2022
Senast uppdaterad: 12 februari, 2024

Effektmål

Implementering av modell för processer och stöd kopplat till kränkande behandling

Kontakt

Namn: Susanne Enhörning - Projektledare Elevhälsan
E-post: Susanne.enhörning@helsingborg.se