Vad?

Med hjälp av ett nytt arbetssätt, nya processer och ett nytt systemstöd går vi från ett analogt till ett digitalt och datadrivet förhållningssätt i arbetet för att minska antalet kränkningar i skolan.

Varför?

Att dokumentera och följa upp anmälda kränkningsärenden är grundläggande för att kunna arbeta systematiskt för att förhindra uppkomsten av nya kränkningar. Dokumentationsprocesserna är dock tidsödande för skolpersonalen och svårhanterade utifrån ett analysperspektiv. Nu vill vi hitta processer, arbetssätt och ett digitalt system som dels underlättar administrationen och dels möjliggör för mer analys kring vilka faktorer och omständigheter som driver antalet ärenden.

Hur?

Vi letar nu efter möjliga sätt att utveckla en process för dokumentation och insamling av data som kan möjliggöra smidigare analys. Ett par skolor kommer agera pilotskolor och parallellt med testet av den tekniska lösningen kommer också test och erfarenhetsbyten mellan skolorna göras för att vi ska kunna identifiera hur arbetsätt och processer behöver se ut.

Effektmål

Implementering av modell för processer och stöd kopplat till kränkande behandling

Kontakt

Namn: Susanne Enhörning - Projektledare Elevhälsan
E-post: Susanne.enhörning@helsingborg.se