Vad?

Barn med generell språkstörning har stora behov av insatser vad gäller logopedisk behandling och
specialpedagogik för att klara skolgång och vardagsliv.  Trädgårdsmiljöer har visat sig ha restorativa och rehabiliterande effekter på hälsan och används allt mer som ett sätt för att främja återhämtning från till exempel utmattningssyndrom hos vuxna. Skulle en trädgårdsmiljö kunna ha samma effekt på språkutveckling hos elever?

Varför?

Språket är en grundläggande nyckel för kunna ta till sig sin utbildning och för möjligheten till ett givande och hållbart arbetsliv. Vi behöver hitta nya sätt att skapa miljöer som underlättar för elever med språkstörningar att tillägna sig språket och sin utbildning.

Hur?

Med start under höstterminen 2020 så börjar vi att testa hur aktiviteter i trädgårdsmiljö kan stödja elevers språkutveckling. Behandling och pedagogiska insatser kommer testas och vi är nyfikna på att se vilka resultat trädgårdsvistelsen kan komma att ge på elevers språkutveckling.

Effektmål

Ökade möjligheter att underlätta språkinlärning för elever med språkstörningar

Invånarinvolvering

Idén testas tillsammans med elever.

Kontakt

Namn: Magdalena Ebelin
E-post: magdalena.ebelin@helsingborg.se