Vad?

Hur för vi dialog med barn om något så komplext och abstrakt som en detaljplan? Och hur kan vi tidigt under detaljplaneprocessen fånga upp barns synpunkter och faktiskt låta deras röster få påverka planförslaget innan det är för sent? Genom att prata med en grupp 13-åringar redan innan samråd för detaljplan för etapp 1 Östra Ramlösa ska projektet leda till en förståelse av vad det är som gör att offentliga platser uppfattas som bra respektive dåliga av unga tonåringar, en grupp som sällan tillfrågas om sina tankar och idéer kring stadsutveckling.

Varför?

Inom Helsingborgs stad förs dialog kring stadsutvecklingsfrågor med barn och unga oftast när det redan finns en bestämd detaljplan på plats, och projektet har kommit till gestaltningsfasen. Då är platsens storlek och funktion redan bestämd och barnen kan endast vara med och påverka innehållet i själva funktionen, ofta handlar det om att få vara med och bestämma vilka lekredskap som ska finnas på en lekplats. Vi ser ett behov av att involvera barn och unga tidigare i processen för att ta reda på vilka platser inom ett detaljplaneområde stadens yngre medborgare nyttjar, och på vilket sätt. Genom att låta stadens barn och unga ta plats och tycka till redan innan detaljplanen är antagen finns det möjlighet för deras åsikter och tankar att påverka detaljplanens utformning.

I Helsingborg har vi inte särskilt mycket erfarenhet av att föra dialog med barn och unga i detta skede. Genom att testa ett antal olika metoder och angreppsätt hoppas vi kunna utvärdera dessa i syfte att sammanställa hur involvering av barn och unga i framtida detaljplaneprocesser kan ske från ett tidigt stadie.

Hur?

Genom tidigt dialogarbete med skolelever i sjunde klass på Gustavslundsskolan vill vi dels fånga upp om det finns platser inom detaljplaneområdet som används och på vilket sätt, samt få ökad kunskap kring vad barn värderar i sin närmiljö. Genom att kartlägga vilka platser som värderas högt respektive lågt hoppas vi kunna dra lärdom av elevernas tankar om olika platser och funktioner, och vad som krävs för att en stadsdel ska bli så barnvänlig som möjligt.

Effektmål

Värdefull input kring de föreslagna offentliga rummen i planområdet samt den föreslagna kopplingen mellan Gustavslund och Östra Ramlösa

Effektmål

Ökad kunskap kring vilken/vilka metoder som lämpar sig bäst att använda vid dialoger med barn i tidigt skede

Invånarinvolvering

Dialog sker med barn på Gustavslund löpande i projektet 2021

Kontakt

Namn: Anna Karlberg
E-post: Anna.karlberg@helsingborg.se