Vad?

Idén om självstyrande team föddes under samarbetet mellan Helsingborgs stad och Tillitsdelegationen. Genom New Public Management har styrningen i svensk förvaltning blivit alltmera detaljstyrd. Försöken inom Tillitsdelegationen visade att mycket kunde vinnas genom att låta respektive profession styra mer av sitt eget arbete.

Nyfiken? Läs mer om Självstyrande team här.

Varför?

Självstyrande team är ett sätt att skapa mervärde för såväl invånaren, medarbetaren som för organisationen. Syftet är att utforska alternativa sätt att organisera offentlig sektor för att gemensamt möta utmaningar som ökande välfärdskostnader, ökande förväntningar och bidra till staden som en attraktiv arbetsgivare med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning.

De tjänster som levereras av självstyrande organisationer visar sig ofta, när det handlar om välfärdstjänster, leda till mindre behov av insatser för den enskilde invånaren, kortare och färre inskrivningar på sjukhus, vård- och behandlingshem samt liknande institutioner. Invånarna blir mer autonoma och självstyrande över sina egna liv samt tar en aktivare del i sin egen vård. Forskning har även visat att självstyrande team har gett nöjdare medarbetare då de får en ökad kontroll över sin arbetssituation.

Hur?

Genom att utforska hur självstyrande team kan fungera inom verksamheter som levererar service och tjänster direkt till kommuninvånare kan våra invånares behov mötas enklare och snabbare. Vi ser även en ökad involvering från våra invånare och en ökad arbetstillfredsställelse från våra medarbetare. På längre sikt kan också arbetssättet ha en positiv påverkan på våra invånares livskvalitet genom ett nära och mer invånarfokuserat arbetssätt.

Visionen för labbet bygger mycket på den nederländska organisationen Buurtzorg och hur de på bara ett par år skapat Nederländernas största leverantör av välfärdstjänster såsom hemtjänst, hemsjukvård och boendestöd som helt bygger på självstyrande team trots att organisationen utgörs av fler än 12 000 medarbetare.

Ambitionen är att de tjänster och den service som levereras kommer se annorlunda ut och samskapas tillsammans med invånaren. Vi kommer att undersöka nya sätt att utföra de uppgifter som traditionellt åligger våra chefsfunktioner och det kommer även innebära förändrade delegationsordningar och en annan form av beslutsfattande.

Samarbetet med akademin är essentiellt i ett sådant här utforskande och testande arbete. Genom att luta oss mot tidigare gjord forskning på området minskar vi risken att begå fel som redan begåtts och gå in i återvändsgränder som andra redan varit inne och vänt i. Samarbetet gör också så att den kunskap och de metoder som vi testar och hittar i självstyrande team tas tillvara på och görs tillgängliga för andra kommuner och organisationer att ta till sig.

Självstyrande team utforskas i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen, Skol- och Fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Effektmål

Den kunskap och de metoder som vi testar och hittar i självstyrande team tas tillvara på och görs tillgängliga för andra kommuner och organisationer

Invånarinvolvering

Målgruppen är involverad på så sätt att deras kunskap och input som expertanvändare tas med i arbetet med självstyrande team.

 • Utmaning

  Hur gör vi stadens utveckling mer demokratisk?

 • Kategori

  Demokrati

 • Estimerad budget

  1300000 kr

 • Partners

  Arbetsmarknadsförvaltningen, Centrum för tjänsteforskning (CTF), Karlstads universitet, Forsknings- och utvecklingsenheten (FOU), Linköpings universitet, Skol- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen

Kontakt

Namn: Sanna Melling
E-post: sanna.melling@helsingborg.se