Vad?

NSR AB är med i projektet Reviving Baltic Resilience, som är ett EU finansierat projekt inom programmet Interreg South Baltic, där Gdansk Universitet är Lead Partner.

Projektet syftar till att förebygga utsläpp av farliga och oönskade partiklar till Östersjön, genom tekniska lösningar och gränsöverskridande samarbetet inom South Baltic-regionen.

 

 

Varför?

PFAS (perfluorerade och polyfluorerade ämnen) är en grupp för cirka 3000 industriellt framställda kemikalier. Sedan 1950-talet har många produkter bland annat använts i brandskum, im­pregneringsmedel och elektronik. Generellt är ämnena vattenlösliga och återfinns i lakvatten från deponier samt i dagvatten från ytor där material med PFAS hanteras. PFOS (perfluoroktansulfonat)och PFOA (perfluoroktansyra) är de ämnen som är mest uppmärksammade inom PFAS-gruppen. Eftersom miljökvalitetsnorm för till exempel PFOS i ytvatten är så låg finns det risk att många avfallsanläggningar får problem att avleda ett lakvatten som renats på traditionellt vis eftersom denna typ av rening inte avlägsnar PFAS på ett effektivt sätt. PFOS och PFOA har identifierats som farliga för både hälsa och miljö.

Hur?

NSR AB genomför ett delprojekt, där vi undersöker tre olika anläggningar för att rena lakvatten från PFAS. VI testar en högteknologisk, en lågteknologisk och en konventionell anläggning. Anläggningarna kommer att utvärderas utifrån miljö och ekonomi.

Pilotanläggning för rening av pfas NSR avfallsanläggning Helsingborg.

Syftet med projektet på NSR är att jämföra två nyare tekniker för rening av PFAS med den mest beprövade tekniken på marknaden, kolfilter.

En av innovationsteknikerna är en högteknologisk filtermetod och den andra är att beteckna som lågteknologisk, ett filter ba­serade torv och aska från en tidigare förbränningsanläggning. Metoderna ska under försöken belysas både ur ett ekonomiskt per­spektiv och med avseende på prestanda.

Resultat och effekter genomförs genom att analysera de olika delarna i processen. Anläggningarna kommer att utvärderas utifrån miljö och ekonomi.

  • Drivs av

    Nordvästra Skånes Renhållnings AB

  • Teknologier

    Miljöteknik

  • Sektor

    Miljö

Kontakt

Namn: Anna Sorelius
E-post: anna.sorelius@nsr.se