Vad?

En viktig förutsättning för att som invånare ha makt och inflytande över sitt liv och kunna vara delaktig i samhället är just tillgången till information. Barn har rätt till information och kunskap enligt Barnkonventionen och även rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i frågor som berör dem. Staden kommunicerar till olika målgrupper i olika frågor, men en stor del av den allmänna samhällsinformationen vänder sig till den breda målgruppen invånare vilket i främsta hand är vuxna. Majoriteten av informationen som går till barn och unga förmedlas via skolan.

Varför?

Vi vill utforska hur vi kan skapa nya möjligheter för barn och unga att uttrycka sin åsikt i frågor som påverkar dem.

Hur?

Vi vill testa ett nytt arbetssätt och identifiera olika kanaler för att kommunicera med barn och unga.

Effektmål

Väcka intresse hos målgruppen så att de vill delta i projektet

Invånarinvolvering

I detta initiativ kommer barn och unga involveras i hela processen

Kontakt

Namn: Jessica Engvall
E-post: Jessica.Engvall@helsingborg.se