Vad?

NSR är med i projektet Greater Bio som drivs inom EU programmet Interreg ÖKS, där Gate 21 är huvudansvarig.

Projektets huvudsakliga mål är att man vill optimera användningen av biomassa genom:

 • Att dela kunskap mellan kommuner som aktivt arbetar med bioekonomi och utifrån detta utveckla verktyg eller riktlinjer, som bör underlätta för en kommun att prioritera användningen av lokal biomassa och stödja relevanta aktörer som kan implementera detta.
 • Ökad insamling och användning av biomassa där det, baserat på ovanstående bedömning, är hållbart både ekonomiskt, vad gäller energi och i relation till biologisk mångfald.
 • Öka produktionen av biogas från nya biomassor, som inte anses vara realistiska för att kunna utnyttjas bättre. Detta kan vara en kvarvarande biomassa från användning av biomassa till produktion av andra produkter innan resten används i biogasanläggningen. Inkluderar den bästa användningen av gödningsrester efter biogasanläggningen, så att gödningsdelarna kan uppnå högre värde och därmed förbättra den totala lönsamheten och därmed produktionen av biogasproduktion.
 • Undersöka användbarheten av biokol och bedömning när biomassa ska omvandlas till biokol och energi snarare än biogas.
 • Främja biologisk mångfald genom insamling av biomassa i naturen där den främjar biologisk mångfald och på ett sätt som det inte skadar. Till exempel genom att ta bort gräs och därmed näringsämnen från områden som behöver vara näringsfattiga för att återfå den ursprungliga livsmiljötypen och den höga artsdiversiteten.

Varför?

NSR: är med i ett case där vi fokuserar på att undersöka och utveckla möjligheter för användning av biokol. Marknaden för biokol är ung i både Sverige och Danmark och produkten används idag till ett fåtal applikationer främst inom stadsodling. Trots detta finns det idag ett underskott av lokalt producerad biokol på marknaden och merparten importeras därför från Tyskland. Ett flertal produktionsanläggningar är under uppförande och vi kommer se en förändring på marknaden kommande år och detta öppnar upp för att undersöka biokolets möjligheter att fungera som råvara i produkter.

Hur?

Case:et är indelat i tre områden

 1. Kunskapsinhämtning och analys av marknad
 2. Utveckling av biokol och prototyp
 3. Kunskapsspridning.

 

 • Drivs av

  Nordvästra Skånes Renhållnings AB

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Teknologier

  Miljöteknik

 • Sektor

  Miljö

 • Partners

  2050 Consulting, Roskilde Universitet

Kontakt

Namn: Ludvig Landen
E-post: Ludvig.landen@nsr.se

Länkar