Vad?

Gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer och om hur vi utformar platserna där vi lever våra liv, våra bostäder och arbetsplatser men även ytorna mellan husen. Hur skapar vi goda miljöer för livskvalitet med människan som utgångspunkt?

Nyfiken? Läs mer om Gestaltad livsmiljö här.

Varför?

Sveriges befolkning växer och alltfler människor vill bo i städer. Just nu upplever Helsingborg en stark befolkningsökning, vilket följer en urbaniseringstrend där människor och ekonomisk aktivitet koncentreras till städer. Utvecklingen ger i dagsläget främst ett tryck på innerstaden och stadsnära boendemiljöer. Samtidigt ses en ökad geografisk uppdelning av var människor från olika sociala grupper bor och rör sig i vardagen. För att vi ska kunna hantera denna samhällsutmaning behöver vi bygga ett hållbart och jämlikt samhälle där offentliga miljöer utformas för att vara tillgängliga för alla. Sveriges riksdag antog 2018 en samlad politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer. Riksdagens beslut innebär att den offentliga miljön tydligt ska innefatta konst, arkitektur, form och design och att dessa delar ska samspela med platsspecifika värden i form av kultur, kulturhistoria och miljö. Kommunen har, enligt beslutet, dessutom i uppgift att vara ett föredöme i gestaltningen av livsmiljöer när det kommer till att organisera komplexa och ibland motstridiga intressen till en helhet.

I formella processer, exempelvis när en ny detaljplan ska tas fram, finns det strukturer som bland annat säkerställer att rättssäkerhet uppnås och att olika perspektiv blir uppmärksammade. De formella processerna är därför i sig inget hinder för en helhetssyn när miljöer utformas men de sätter strukturen för hur arbetet normalt görs. Det kan försvåra för innovativa samarbeten och kontakter som skulle kunna leda till ett större mervärde.

Det handlar inte enbart om strukturerna i vår kommunala organisation utan också om andra gränsdragningar till exempel mellan olika expertområden, men även mellan medborgare och förvaltning.

Om vi kan hitta arbetssätt som underlättar för informella kontakter och samarbeten tror vi att vi kan skapa ett större mervärde och bidra till bättre gestaltad livsmiljö.

Hur?

Inom hypoteslabbet för gestaltad livsmiljö utgår vi från idén att vi genom att undersöka och utveckla stadens interna samverkan kring stadsplaneringsfrågor, med utgångspunkt från ett särskilt projekt, kan bidra till bättre gestaltad livsmiljö. Målet är att utarbeta ett gemensamt lärande till stöd för utveckling av processer som bidrar till gestaltad livsmiljö.

Effektmål

Effekten av bättre gestaltade livsmiljöer är ökad livskvalitet för våra invånare.

Invånarinvolvering

Invånarna som använder Jutan på Gåsebäck kommer involveras för att identifiera och synliggöra värden på platsen.

Kontakt

Namn: Jessica Jönsson
E-post: Jessica.Jonsson@helsingborg.se

Namn: Robert Jakobsson-Åhl
E-post: Robert.Jakobsson-Ahl@helsingborg.se

Namn: Milou Mandolin
E-post: milou.mandolin@helsingborg.se

Namn: Charlotte Svensson
E-post: charlotte.svensson@helsingborg.se

Namn: Therese Paulsson
E-post: Therese.Paulsson@helsingborg.se