Vad?

Vi diskuterar att bygga upp en modell av vårt hållbara energisystem där vi visar hur vi använder de energier som finns tillgängliga till att värme, kyla och el till samhället. Å knyter det till andra nyttigheter såsom NSR:s avfallstrappa.

Vill visa hur våra processer är en del av det hållbara samhället. Öresundskraft använder rester och återvunnen energi.  Hushålls- och verksamhetsavfall tas om hand och ger fjärrvärme, el och fjärrkyla till samhållet. Industriell symbios där spillvärme tas in från lokala aktörer och används i våra processer för att reducera energiförsluster och minska konsumtion. Kylan i havsvatten och överbliven värme på sommaren används för fjärrkyla produktion- en av de mest miljövänliga lösningarna. Förnybar energi med vindkraft och sol.

Öresundskraft har också ett klimatmål att senast år 2025 ha en fullskalig anläggning i drift för koldioxidavskiljning för att uppfylla klimatmålen. ÖKAB har en viktig roll i satsningen för att Helsingborg ska nå uppsatta klimatmål. Öresundskraft har därför startat ett projekt där man utvärderar tillgängliga tekniker för att avskilja, transportera och lagra CO2 från Filborna anläggningen (Carbon Capture). Man tittar även på möjligheter att använda CO2 från Filborna till andra aktörer inom staden. Med en CO2 avskiljning på Filborna anläggningen kan vi fånga in både fossil och fossilfri CO2 och därmed nå negativa utsläpp.

Händelser under expo: Sitebesök, konferenser för knowledge sharing

Plats att tagga: Filbornaverket, Vera park

  • Teknologier

    Energiteknik

  • Sektor

    Energi

  • Partners

    NSR

Kontakt

Namn: Lina Hoffert
E-post: Lina.Hoffert@oresundskraft.se