Vad?

Den (ut)forskande staden är en testbädd där förvaltningar, akademi och invånare tillsammans får möjlighet att skapa och testa nya lösningar på gamla problem.

Den (ut)forskande staden är indelad i tre delar:

Den första delen har varit att ta fram en forskningsöversikt om livskvalitet. Kunskapsöversikten har dels bidragit med forskningskunskap att använda som grund för hypoteslabben, dels med kunskap kring hur Helsingborgs Livskvalitetsprogram står sig i jämförelse med forskningen som tagits fram.

Del två (pågående) handlar om att arbeta med utveckling och lärande som är förvaltnings- och bolagsövergripande, med utgångspunkt i invånarinvolvering. Målet är att testa vad som driver livskvalitet genom forskarstödda hypoteslabb och att hitta organisatoriska förutsättningar för utvecklingsarbete som bidrar till ökad livskvalitet.

Den tredje delen handlar om hur projektet ska redovisas, i sin helhet och utifrån respektive hypoteslabb. Del 3 kommer att planeras och beslutas om under 2021.

 

Nyfiken? Läs mer om den (ut)forskande staden här.

Varför?

Staden behöver hitta nya sätt att systematiskt och forskningsmässigt ”testa” sig fram till nya arbetssätt för att möta nutidens och framtidens utmaningar. För att kunna implementera nya arbetssätt som syftar till större förändringar i organisationen behöver man uppnå det som inom forskningen kallas transformativt (systemförändrande) lärande.

Hur?

Projektet möjliggör för förvaltningar och bolag att genomgå en forskningsbaserad lärprocess samt att testa nya arbetssätt för att gränsöverskridande identifiera, formulera och ta sig an stadens utmaningar kopplade till livskvalitet. I projektet ingår fem så kallade Hypoteslabb: Invånarlabbet, Demensvänligt Helsingborg, Datalabbet, Gestaltad livsmiljö och Självstyrande team. Det transformativa lärandet kan dels ske i vart och ett av labben men också ur ett mer övergripande perspektiv som handlar om hur staden tar hand om det lärande man gör genom att labba, samt hur staden förändrar och anpassar sin organisation och sina processer för att kunna arbeta mer experimentellt.

Projektet har som mål att leverera Proof of Concepts (PoCs) som vid tiden för H22 kan vara redo att skalas (upp, djupt eller ut). Leveranserna av PoC kommer ske i två led:

-Varje Hypoteslabb (5 st) kommer leverera PoCs (och lärdomar kring dem). Dessa PoCs ska jämställas med kunskapsunderstödda tester på olika lösningar som är labbspecifika.

-Projektet i stort kommer leverera PoC (och lärdomar kring dem) om hur vi inom offentlig sektor kan arbeta på nya sätt för att utveckla våra verksamheter på. Man kan tänka sig att dessa PoC (och dess lärdomar) kan bli nya verktyg i stadens toolbox för innovation och verktyg i en toolbox för samverkan mellan akademi och praktik.

Exempel på konkreta resultat som kan komma ut från projektet:

-En FoU (Forskning och utveckling)-toolbox där verksamheterna kan hämta verktyg för att arbeta mer forskningsbaserat i sitt utvecklingsarbete. Verktygen kan användas en och en, eller i en kombination, och gör det möjligt för verksamheterna att bli mer självgående i att plocka in forskningen i sitt utvecklingsarbete. Exempel på verktyg är standardavtal, mall för att skriva en forskningsplan, instruktioner för att göra en utvärdering och goda exempel på slutrapporter.

-En processguide för samverkan mellan akademi och praktik, som fungerar som en vägledning för hur man som verksamhet kan samverka med forskning i sin verksamhetsutveckling på egen hand. Guiden innehåller bland annat vägledning i hur man som verksamhet förbereder sig inför ett forskningsprojekt, hur man hittar rätt forskare och formaliserar ett samarbete,  hur man sammanställer och kommunicerar sina resultat och hur man gör en gemensam tidsplan för forskarna och praktiken.

– Nya systemstödjande service och tjänster (FoU 3.0), i form av ett renodlat utbud som FoU erbjuder verksamheterna som komplement till toolboxen och processguiden. Exempel på tjänster kan vara rådgivning i förvaltningsöverskridande projekt eller vid systemutmaningar över förvaltningsgränserna, invånarinvolvering i forskningsprojekt, kunskapsöverföring och tolkning av forskningsresultat som berör flera förvaltningar, och integration av nya forskningsfrämjande och tranformativa arbetsmetoder i befintlig struktur.

– En rekommendationslista från FoU till verksamheterna på vilka organisationsförändringar och prototyper i labben som kan skalas upp efter H22 samt hur detta bäst görs.

Effektmål

Projektet ska bidra till att Helsingborgs stad 2035 har fortsatt utveckla sin förmåga att arbeta systematiskt med utforskande, experimenterande, forskningsbaserade och invånarinkluderande arbetssätt.

Invånarinvolvering

Invånarinvolvering är ett krav på alla fem labb och ser olika ut i varje labb. För mer information se inlägg om respektive labb.

 • Utmaning

  Hur gör vi stadens utveckling mer demokratisk?

 • Kategori

  Demokrati

 • Estimerad budget

  2800000 kr

 • Partners

  Arbetsmarknadsförvaltningen, Campus Helsingborg, Forsknings- och utvecklingsenheten (FOU), Helsingborgshem, Karlstads universitet, Kulturförvaltningen, Linköpings universitet, Lunds universitet, Malmö Universitet, Miljöförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Namn: Anna-Karin Bergman
E-post: anna-karin.bergman@helsingborg.se