Vad?

Nya arbetssätt för att möta en av vår tids största folksjukdomar.

Demensvänligt Helsingborg är ett av fem hypoteslabb i Den (ut)forskande staden. Vi prövar vår hypotes om att utgå från målgruppen och skapa demensvänliga möten, verksamheter och miljöer kan öka livskvaliteten.

Nyfiken? Läs mer om Demensvänligt Helsingborg här.

Varför?

Vi har en ökande andel äldre i vår stad. 2030 kommer andelen helsingborgare som är över 80 år ha ökat med 40 % jämfört med 2020. Vi vet också att risken för att drabbas av en demenssjukdom ökar markant efter 80 års ålder. Idag lever 2100 helsingborgare med en demensdiagnos och en stor majoritet bor kvar hemma.

Hur?

Demensvänligt samhälle är prioriterat i vår nationella plan för demensvård och är även något som arbetas med internationellt. Ett demensvänligt samhälle innebär bland annat att vi som samhälle har kunskap om demenssjukdomar och att vi anpassar och underlättar för de med kognitiva svårigheter. En förvaltning ensamt löser inte den utmaningen. Tillsammans arbetar sex kommunala förvaltningar, vårt kommunala bostadsbolag Helsingborgshem och forskare från Lunds Universitet med att utforska nya sätt att arbeta tillsammans utifrån två spår – kunskapsspridning om demens och demensvänliga utemiljöer.

Genom att använda varandras kompetenser på nya sätt skapar vi nya värden och testar nya sätt att involvera målgruppen. Ett exempel är utemiljöspåret där vi i skapandet av en sinnesträdgård involverat personer med demenssjukdom och deras anhöriga för att bättre förstå deras behov i utemiljön. Genom workshops utomhus i Husensjö park har vi fått nya insikter som tillsammans med befintlig forskning på området ligger till grund för utformningen av platsen. Forskare från Lunds Universitet är en del av arbetsgruppen, de ägnar sig åt deltagarbaserad forskning och stödjer den lärande processen. Resultaten från forskningsfrågorna integreras fortlöpande i det pågående arbetet och är ett sätt att föra akademin och praktiken närmare varandra. Arbetssättet liknar inget annat vi tidigare testat på detta område i staden. Även i ett nationellt perspektiv är vårt sätt att ta oss an utmaningen nytt.

Demensvänlig utemiljö Husensjö: 3,5 miljoner

Forskning FoU: 1,3 miljoner

Effektmål

Ökad livskvalitet för våra invånare.

Effektmål

Utvecklat en agile, skalbar och inkluderande modell för demensvänliga utemiljöer.

Effektmål

Lagt grunden för ett innovativt och tillgängligt sätt att arbeta med kompetenshöjande insatser som kan handla om olika sakfrågor – inte bara demens

Effektmål

Bidragit med att bygga en struktur som bättre stöttar samarbete över förvaltningarna, samt invånar- och behovscentrerat arbetssätt

Invånarinvolvering

Personer med demenssjukdom och deras anhöriga är involverade i framtagandet av utemiljön och vi testar nya sätt för att förstå deras behov. Dialog har inletts med boende och organisationer i området kring Husensjö park. Dialog pågår med förskolor och skolor för att involvera de barn som vistas i närområdet, både när det gäller Husensjö park och gångstråket i Mariastaden. Dialog med invånare, näringsidkare, föreningar, politiker och tjänstemän planeras att äga rum under hösten 2021.

 • Utmaning

  Hur tillgodoser vi de äldres nya och växande behov?

 • Kategori

  Hälsa

 • Estimerad budget

  4800000 kr

 • Partners

  Forsknings- och utvecklingsenheten (FOU), Helsingborgshem, Kulturförvaltningen, Linköpings universitet, Lunds universitet, Skol- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Namn: Sanna Melling
E-post: sanna.melling@helsingborg.se

Namn: Maria Rosendahl
E-post: maria.rosendahl@helsingborg.se