What?

In the autumn of 2018, NSR carried out a pilot test with tailor-made emptying at 250 households in Mariastaden in Helsingborg. The test was that households were given controls with sensors mounted on their waste bins. When households wanted emptying, they pulled the slider, which then sent a signal to NSR's route optimization program that they wanted emptying. Within 1-2 weekdays, they had their container emptied.

Under pilottestet kunde vi se att antalet tömningar minskade avsevärt jämfört med om vi t. Cirka 30 procent färre tömningar utfördes jämfört med när tömningarna gjordes enligt fast schema i området.  Vi har kunnat konstatera att behovet av tömning varierar stort mellan olika hushåll.

Under pilottestet var fokus främst att få tekniken att fungera och på användarvänligheten för testhushållen. Nu vet vi att tekniken fungerar och testhushållen har varit nöjda. Testområdet var dock för litet för att kunna dra säkra slutsatser angående teknik, påverkan på körsträckor med mera och därför såg vi ett behov av att utöka testet både i antalet testhushåll och i tid. Därav utökade vi testet under 2020 och gav ytterligare 2000 hushåll möjligheten att få testa bestäm-själv-tömning.

Det utökade testet avslutades våren 2021 och slutrapporterades hösten 2021.

Why?

Nyttan med projektet var att vi vill skapa en miljö- och kostnadseffektiv insamling av hushållens avfall samt anpassa utifrån kunders behov.

How?

  1. Genomförde ett utökat test med behovsanpassad tömning av fyrfackskärl hos cirka 2000 villahushåll i Helsingborg under i 16 månader.
  2. Genomförde ett test med behovsanpassad tömning av trädgårdskärl i Helsingborg.

Resident involvement

Approximately 2,000 households were included in the test, which lasted for 16 months.

Contact

Name: Lotta Lewis-Jonsson
E-mail: lotta.lewis-jonsson@nsr.se